Quinquennals

Quinquennals

"la vida es compta per Quinquennals"

Reviu la història d’una manera diferent com mai abans ho havies fet, viu-la amb la mateixa il·lusió de tindre els ulls com miralls al veure les grans interpretacions d’artistes locals fent màgia amb cada gest. Anima’t i sigues dels primers!  

11 i 18 d’Abril a les 17h al Teatre Orfeó

Quinquennals

Quinquennals

“LIFE IS COUNTED IN FIVE-YEARLY FESTIVITIES”

The feast day of Our Lady of Mercy, Ulldecona’s patron saint, is celebrated on the first Sunday of the week of 12 September. There is a festivity in the shrine every year, and every five years, the Five-Yearly Festivities, Ulldecona’s most important festival, are celebrated on the years ending in 4 and 9. Ulldecona’s Five-Yearly Festivities have been held continuously every five years since their inception, and a total of fifteen Five-Yearly Festivities have been held. In 1964, Ulldecona Town Council agreed to move the town’s Local Festivities from October (Saint Luke’s day) to September (Our Lady of Mercy), which fell at the same time as the Five-Yearly Festivities in that year. The Five-Yearly Festivities have become increasingly spectacular ever since because, in addition to traditional religious ceremonies, they include all the events held during the Local Festivities. Among them are the opening speech and the proclamation of the Queen of the Local Festivities (the Fiestas princess). The Five-Yearly Festivities begin when the people of Ulldecona go to the shrine to collect Our Lady of Mercy. One of the most exciting moments during the festivities is her arrival in the town, where crowds of people wait for her. Our Lady of Mercy is processioned through Ulldecona for nine days. The town is laid out in sectors and the procession passes through all its streets, which are decorated with a wide variety of floral motifs created by the residents. After these nine days, the Virgin Mary returns to her shrine, accompanied by the people of the town. There is a tradition of decorating the town as a ritual to welcome the Virgin. The streets are decorated with paper ribbons, clothing and other materials; handmade counterpanes and bedspreads are placed on the balconies. Most residents are involved in decorating the different streets. Other events also take place during the Local Festivities. These include the “Dance of the shawls” (a traditional dance in the town, popularly known as “Xim-xim” or the “Jota de Ulldecona”); bull running (in the streets, in the ring, and with wooden balls on their horns), traditional dance events, parades by Ulldecona’s giants and bigheaded figures, dances, music concerts, “correfoc” fire running, sports competitions, a photo competition, guided tours and exhibitions, among others, in addition to the firework display that concludes the festivities. Many cultural, leisure and religious events are also organised for all ages. The person chosen to make the opening speech in each Five-Yearly Festivities is a prominent figure related to the town.

 

The last Five-Yearly Festivities were held in 2019, and the next ones will be in 2024


quinquennals

fESTES DELS BARRIS

Quinquennals

“LIFE IS COUNTED IN FIVE-YEARLY FESTIVITIES”

11 i 18 d’Abril a les 17h al Teatre Orfeó

quinquennals

Quinquennals

"LA VIDA ES COMPTA PER QUINQUENNALS"

El primer diumenge de la setmana del 12 de setembre se celebra la festa de la Pietat, el dia de la Patrona d’Ulldecona. Cada any es fa festa a l’ermita, i cada cinc anys, en concret els anys acabats en 4 i 9 se celebren les Festes Quinquennals, la festa gran d’Ulldecona.

Des de la seva instauració, les Festes Quinquennals d’Ulldecona s’han celebrat ininterrompudament cada cinc anys, i porten celebrades un total de quinze quinquennals. El 1964 l’ajuntament d’Ulldecona va prendre l’acord de traslladar les Festes Majors de l’octubre (sant Lluc) al setembre (Verge de la Pietat) coincidint aquell any amb les Festes Quinquennals. Des d’aleshores, les Festes Quinquennals han adquirit major esplendor doncs, a més dels tradicionals actes religiosos, es fan tots els actes propis de les festes majors. Entre altres, el pregó i la proclamació de la Reina de les Festes (pubilla major). Les Quinquennals s’enceten quan els ulldeconencs van a l’ermita a buscar la Verge de la Pietat. Un dels moments més emocionants de les festes és l’arribada al poble, on hi ha una multitud de gent esperant-la. Durant nou dies la Verge de la Pietat és passejada per Ulldecona. El poble es distribueix en sectors i la processó passa per tots els carrers, que estan guarnits amb motius florals molt variats fets pel veïnat. Després d’aquests nou dies, la Mare de Déu torna a la seva ermita acompanyada per la gent del poble.

Hi ha la tradició de vestir i engalanar el poble com un ritual per rebre la Verge. Els carrers es decoren amb paperets, roba i altres materials; i als balcons s’hi col·loquen vànoves i cobrellits treballats artesanament. En l’ornamentació dels diferents carrers hi participen la majoria de veïns. Els dies de festa també se celebren d’altres actes. Cal destacar entre ells el “Ball de mantons” (ball tradicional de la població conegut popularment com “Xim-xim” o “Jota d’Ulldecona; els bous (de carrer, de plaça i embolats), trobada de jotes, desfilades dels gegants i grallers d’Ulldecona, les revetlles, els concerts de les bandes de música, correfocs, competicions esportives, concurs de fotografia, visites guiades i exposicions, entre d’altres, a més del castell de focs d’artificis que tanca les festes. Igualment, s’organitzen molts actes culturals, lúdics i religiosos adreçats a tots els grups d’edat. Per cada quinquennal s’escull un pregoner, una persona destacada que té alguna relació amb el poble.


Les últimes festes de Quinquennals d’Ulldecona es van celebrar l’any 2019. Les següents seran l’any 2024.